Сургалтын хэсгийн товч танилцуулга  
 
  • Комит сервис компаны сургалтын хэсэг нь єндєр зэрэглэлтэй дадлага туршлагатай 3 монгол инженер багш 1 гадны мэргэжилтны хамт 4 хїний бїрэлдэхїїнтэй.
  • Комацу їйлдвэрлэгч компаны шаардлага хангасан єнєєгийн єндєр тївшинд бэлтгэгдсэн сургалтын танхим, сургалтын материал бїрэн хангагдсан.
 
 

СУРГАЛТЫН ХЄТЄЛБЄР

 
 

Дотоод сургалт

  • Єєрсдийн инженер техникийн ажилчдад мэргэжил дээшлїїлэх, зэрэг олгох сургалт жилд 4 удаа явагдаж шалгалт аван зэрэг тогтооно
  • Шинэ инженер техникийн ажилчидын сургалт

Гадаад сургалт

  • KOMATSU TRAINING, KOMATSU CHINA, KOMATSU UTILITY, KOMATSU AMERICA зэрэг газруудад сургалтанд єєрсдийн ИТА ийг томилж сургана

Хэрэглэгчийн сургалт ( сургалтын программтай дэлгэрэнгїй танилцаж болно )

  • Хэрэглэгчийн инженер механикуудын сургалт ( хэрэглэгчийн хїсэлтээр болон хамтын ажлын гэрээний дагуу )
  • Шинээр нийлїїлэгдэж байгаа машин техникїїдийн операторуудад зориулсан сургалт
  • Операторуудын давтан сургалт ( хэрэглэгчийн хїсэлтээр )